محصولات حراجی سایت آجیل بهترین شفا

کانادایی ایرانی

61,000 تومان
نوع دیگری ازتخمه های دورسفید میباشدکه مقداری ریزترازنوع خارجی بوده ومحصول ایران است وازتمام انواع مشابه خارجی خوشمزه تر میباشد